Dziś mamy 2 sierpnia 2021, poniedziałek, imieniny obchodzą:

19 lipca 2021

Minister Maląg w Bydgoszczy. Oczekiwania Polaków odnośnie rodzin

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

19 lipca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyły się# konsultacje projektu Strategii Demograficznej 2040. Demografia to jedno z największych, cywilizacyjnych wyzwań, a rząd podejmuje działania, by odwrócić niekorzystne trendy. O tym, jak to zrobić i spełnić oczekiwania Polaków odnoście szczęśliwej rodziny, rozmawiali minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wojewoda kujawsko-pomorskim Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Demografia to jedno z kluczowych wyzwań, z którym jako społeczeństwo będziemy się mierzyć w najbliższych latach i dziesięcioleciach. Od 1990 r. współczynnik dzietności w Polce kształtuje się na poziomie niegwarantującym prostej zastępowalności pokoleń, a w 2002 r. po raz pierwszy liczba zgonów była większa niż liczba urodzeń. Według prognozy ONZ jeśli nic się nie zmieni, to na koniec XXI wieku, liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 57% i będzie na poziomie 16,3 mln.

Z myślą o przyszłych pokoleniach i w celu odnowy demograficznej kraju, 17 czerwca 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040, który zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń poprzez długofalowe, wieloobszarowe działania likwidujące bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny. Wśród priorytetowych kierunków interwencji są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy wspierające elastyczność i stabilność pracy oraz poprawę jakości ochrony zdrowia.

Musimy przeciwdziałać negatywnym trendom

Szczegóły diagnozy oraz cele i kierunki interwencji Strategii Demograficznej 2040 omówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że jeśli nie podejmiemy przemyślanych, stabilnych, spójnych i kompleksowych działań, grozi nam zahamowanie rozwoju – co niekorzystnie wpłynie na warunki życia polskich rodzin w przyszłości i na całą gospodarkę.

- Niekorzystne zmiany demograficzne w Polsce postępują i mają wpływ praktycznie na wszystkie obszary życia: społeczeństwo, gospodarkę czy kulturę. To realne zagrożenie, którego konsekwencje odczujemy wszyscy, w każdym regionie kraju. Dlatego dla osiągniecia wzrostu dzietności i zahamowania spadku populacyjnego, kluczowe jest wprowadzenie kompleksowej i długofalowej polityki prorodzinnej. Przy pracy nad projektem Strategii Demograficznej 2040 przyjrzeliśmy się wynikom badań i przeanalizowaliśmy rozwiązania uznawane za najlepsze na świecie. Teraz chcemy skonfrontować nasz projekt z lokalnymi władzami samorządowymi, które są najbliżej polskich rodzin – powiedziała minister Marlena Maląg.

Kluczowe obszary

- W trakcie prac nad strategią zidentyfikowaliśmy 10 obszarów, które utrudniają rodakom realizację planów o szczęśliwej rodzinie – w tym obszary wymagające pilnego działania: mieszkanie, łączenie pracy i opieki nad dziećmi oraz zdrowie, edukację i infrastrukturę. Będą na nie oddziaływać liczne programy Polskiego Ładu, ale mamy też nowe propozycje związane z poniesieniem elastyczności i stabilności pracy, która – jak wynika z badań – jest ważna dla podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci – dodała minister Maląg.

Projekt Strategii Demograficznej 2040 powstał w oparciu o analizę ponad 650 badań. Konsultowany był się z wieloma różnymi środowiskami, aby w pełni poznać i zrozumieć wszystkie potrzeby i bariery wpływające na dzietność.

Jak mówiła minister Maląg, kluczowym aspektem determinującym powodzenie polityki demograficznej jest podniesienie jakości zarządzania na wszystkich szczeblach, zarówno centralnych jak i samorządowych. Tylko wspólne zaangażowanie rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i pełnomocników wojewodów do spraw rodziny może przynieść efekt w postaci odwrócenia negatywnego trendu demograficznego.

- Na szczeblu samorządowym pragniemy upowszechniać wiedzę i wspierać samorządy w działalności prorodzinnej w obszarach niekojarzonych do tej pory z polityką rodzinną jak np. kształtowanie ładu przestrzennego – dodała szefowa resortu rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zwrócił uwagę, jak bardzo ważny jest projekt Strategii Demograficznej 2040.

- To bardzo istotne, że rozmawiamy o tak istotnym społecznym oraz gospodarczym problemie naszego kraju. Rodzina jest podstawową komórką społeczną i najstarszą, a zarazem najpowszechniejszą formą życia społecznego. Silne państwo może być oparte tylko na takim stabilnym fundamencie, jakim właśnie jest rodzina. – podkreślił wojewoda.

Konsultacje projektu Strategii Demograficznej 2040

Trwają konsultacje projektu Strategii Demograficznej 2040. W ramach konsultacji zaplanowanych zostało 16 spotkań w 16 miastach w Polsce. Wszystkie informacje dotyczące projektu Strategii Demograficznej 2040 dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej - https://www.gov.pl/demografia.

Możliwość składania uwag i wniosków

Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można wysyłać na adres: Strategiademograficzna2040@mrips.gov.pl.

 • Kluczowe elementy Strategii Demograficznej 2040
 • Projekt Strategii Demograficznej 2040 koncentruje się na dzietności, ponieważ długofalowo jest to najlepszy sposób na przywrócenie korzystnej struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Dlatego strategicznym celem zaproponowanym przez autorów dokumentu jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Eksperci zidentyfikowali 10 obszarów wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci i zaproponowali 12 kierunków interwencji w ramach 3 celów szczegółowych. Są to:

Cel szczegółowy 1 – Wzmocnienie rodziny:

 • zabezpieczenie finansowe rodzin (konsekwentnie realizowane od 2015 roku poprzez liczne programy, w tym Rodzinę 500+),
 • wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin (kierunek priorytetowy MIESZKANIE),
 • wsparcie trwałości rodzin,
 • popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie,
 • wzmocnienie współpracy z III sektorem i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

Cel szczegółowy 2 – Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci

 • rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie (kierunek priorytetowy PRACA),
 • rozwój form opieki nad dziećmi (realizowany od 2015 roku kierunek priorytetowy OPIEKA),
 • rozwój opieki zdrowotnej (kierunek priorytetowy ZDROWIE),
 • poprawa jakości i organizacji edukacji,
 • rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom.

Cel szczegółowy 3 – Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk

 • podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym,
 • podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym.
 • W rezultacie powstał katalog 104 różnych działań, z których wiele będzie realizowanych w ramach programów Polskiego Ładu. To m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Mieszkanie bez Wkładu Własnego, Bon mieszkaniowy, Mój dom 70 m², Maluch Plus, zwiększenie nakładów na zdrowie oraz programy pośrednio realizujące postulaty Strategii - takie jak Program Świetlica i Żłobek w każdej gminie.

Zwiększenie elastyczności i stabilności pracy

Badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w ramach Strategii Demograficznej 2040 rząd proponuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających elastyczność i stabilność pracy.

Rozwiązania zwiększające elastyczność pracy:

 • Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.
 • Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.
 • Gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy (dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem).

Rozwiązania zwiększające stabilność pracy:

 • Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy.
 • Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Propozycja zmian obejmuje:
 • Rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).
 • Wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.
 • Wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.
 • Stabilność pracy i związanego z nią stabilnego dochodu rodziny są ważne dla podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka. A kiedy ono się urodzi i skończy się urlop rodzicielski, kluczowe staje się połączenie obowiązków zawodowych obojga rodziców z opieką nad dziećmi, stąd decyzja o włączeniu tego obszaru do priorytetowych kierunków działań.

Poprawa jakości ochrony zdrowia w kontekście demografii

W badaniach poprzedzających przygotowanie projektu Strategii Demograficznej blisko 35 procent respondentów zadeklarowało, że wpływ na ich decyzję o posiadaniu dzieci ma jakość systemu opieki zdrowotnej (w tym pediatrycznej). Niemal tak samo często respondenci wskazywali na kwestię jakości opieki prenatalnej i okołoporodowej.

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7% to jeden z fundamentów Polskiego Ładu. Program przewiduje także szereg działań wprost adresujących zgłaszane przez respondentów problemy (np. Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych).

Poprawa jakości ochrony zdrowia to także jeden z priorytetowych kierunków interwencji projektu Strategii Demograficznej 2040, w ramach którego rekomendowane są dodatkowe działania, nieujęte w Polskim Ładzie.

Jednym z nich jest utworzenie (we współpracy z administracją samorządową) modelowego centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym. Centrum będzie zapewniać:

 • Kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę nad
 • niepłodnymi parami oraz parami z doświadczeniem poronienia,
 • rodzicami oczekującymi urodzenia dziecka,
 • rodziną po urodzeniu dziecka;
 • Edukację personelu medycznego i pacjentów;
 • Możliwość prowadzenia działalności naukowo-badawczej.

Szczegóły rozwiązań z tego obszaru będą prezentowane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia po zakończeniu etapu uzgodnień.

Materiał: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Oceń artykuł: 332 52

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (35) Zgłoś naruszenie zasad

  • -3 (213)

  Gnojokok, w dniu 19-07-2021 15:25:59 napisał:

  Kontrola płodności w rodzinach PiS.No tego jeszcze nie było.Pisz wymaluj polityka demograficzna ChRL. Co ci ludzie palą,lub kto im pisze te projekty.A może to pokłosie pocovidowych powikłań-? Prokreacja plus.Ciekawe na ile wycenią .No i czy każda metoda zapłodnienia będzie równo wyceniona.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (2)
  • -52 (134)

  Komunista, w dniu 19-07-2021 16:22:30 napisał:

  W następnych wyborach trzeba pogonic tą beszczelną i zlodziejską bandę rodem z PRL

  odpowiedz

  • -57 (127)

  Mig, w dniu 19-07-2021 17:56:52 napisał:

  Liczby nie kłamią w 2010 roku urodziło się 413 300 dzieci a w 2020 przy 500+ 354 700. Zlikwidowaliście dofinansowanie do IN Vitro rodziło się rocznie ok 20 tyś, kasa poszła na kościelne porady i dzieci nie ma.

  odpowiedz

  • -62 (122)

  Obywatel , w dniu 19-07-2021 18:07:29 napisał:

  Kolejne kłamstwa tego Rzadu !!!!!!

  odpowiedz

  • -25 (161)

  pisowska zaraza, w dniu 19-07-2021 18:43:13 napisał:

  tak bezczelnej, aroganckiej, kłamliwej i złodziejskiej władzy jeszcze nie było, PRL może się schować

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • -76 (112)

  Ola, w dniu 19-07-2021 21:08:43 napisał:

  Wypierd.. Z tymi ryjami.

  odpowiedz

  • -71 (113)

  Jeb.. Wiadomo co, w dniu 19-07-2021 21:12:58 napisał:

  A gdzie pisowskie trolle zjeb.. do dziury?

  odpowiedz

  • -83 (107)

  czytelnik, w dniu 19-07-2021 22:12:52 napisał:

  A gdzie porodówki na wsiach? Wszystkie zaciążone będą w Pegazusie, kobiety polskie tego nie zapomną pisowi przy urnach. Kiedy wreszcie mężczyźni będą odpowiadać za niechciane ciąże.

  odpowiedz

  • -26 (44)

  Patriota, w dniu 19-07-2021 23:50:33 napisał:

  Polacy pomordowanych Polaków, ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, chociaż polskie a może polskojęzyczne władze Polski o was zapomnieli my naród Polski nigdy nie zapomnimy waszej okrutnej męczeńskiej śmierci. Ludobójstwa ukraińskiego na Polakach nie można zapomnieć. Nie można się domagać zemsty Ukraińcy sami swoimi czynami pokazali, że nosili w sobie zło i okrucieństwo zasługują na potępienie. Ich dzieci wnuki będą nosić piętno narodu morderców Polaków. Wielu Polaków nie chce ich w Polsce. Dopóki dopóty Ukraińcy nie rozliczą się ze zbrodni ludobójstwa powinni mieć zakaz wjazdu na terytorium RP. Setki tysięcy Ukraińców w Polsce ...to plucie w twarz Polakom i pogarda dla ofiar tych nieludzkich mordów. Rezuny nie żałują tego wręcz przeciwnie stawiają pomniki rezunom pchają w to wszystko i wierzą w swoją niewinność a w szkole uczą ich zakłamania. Tu też na tym portalu nie pamiętacie o ukraińskim ludobójstwie na Polakach, o bestialsko i w męczarniach pomordowanych Polakach przez Ukraińców na wówczas Polskich Kresach.

  odpowiedz

  • -25 (43)

  Jana, w dniu 19-07-2021 23:55:35 napisał:

  Wybaczyć Ukraińcom nie znaczy ZAPOMNIEĆ - trauma na całe życie ! Potwory nie ludzie !!!!!! Powinniście się wstydzić a nie czcić bandytów ..... Lachów mordowaliście obwiniając ich za swoją biedę i niedolę . Upłynęło dziesiąt lat od tych wydarzeń , a w tym waszym kraju nadal bieda i niedostatek . Kogo teraz za to obwinicie (Lachów już nie możecie) . Wasi rządzący oligarchowie patrzą tylko swojego interesu . KARMA WRACA !!!!!

  odpowiedz

  • -24 (40)

  Jan, w dniu 19-07-2021 23:58:56 napisał:

  Minęło już trzydzieści lat wielopozomowego antysolidarnościowego wynaradawiania Polski !!!!!

  odpowiedz

  • -24 (34)

  Gołownia, w dniu 20-07-2021 00:00:21 napisał:

  Wspólna Europa - co poszło nie tak (i dlaczego wszystko)?https://www.youtube.com/watch?v=HP-CGkGkypc

  odpowiedz

  • 15 (23)

  Gołownia, w dniu 20-07-2021 00:01:41 napisał:

  Nowe porządki i nasza, polska bezradność. https://www.youtube.com/watch?v=MB_WOBbByhI

  odpowiedz

  • 9 (29)

  Gołownia, w dniu 20-07-2021 00:04:32 napisał:

  Plan zielonego euro komunizmu i kolonizacji / zniewolenia Polski. A ogłupione tvn-em naród lemingów jeszcze się cieszy. Czekać tylko aż Chiny wezmą za mordę te wszystkie państwa "wyprowadzające produkcję" i niech tej IV Rzeszy tak się stanie.

  odpowiedz

  • 13 (23)

  Gołownia, w dniu 20-07-2021 00:06:49 napisał:

  Michalkiewicz BEZ LITOŚCI o roszczeniach, STOP 447 i Jedwabnem! ,,Kłamstwo ma krótkie nóżki!"

  odpowiedz

  • -25 (31)

  Gołownia, w dniu 20-07-2021 00:10:19 napisał:

  Przednie eurobrednie. https://www.youtube.com/watch?v=4eAxwEdQo-o Kolej do Żnina - Damasławka - Wągrowca i tysiące innych zniszczonych odcinków szlaków kolejowych to tylko głowy i członki dla przykładu poobcinać tym z Komitetu Okradania Robotników a przy okazji wielopłaszczyznowego marnowania i rozkradania Polski. Oni faktycznie nie powinni przetrwać ani jednego dnia szanowny Panie Rafale Ziemkiewicz. Ale puki co jest jak jest czyli dalece nie tak jak dla Polski i Polaków powinno być i pewnie tylko będzie pełną gębą neokolonialnie. Na zmarnowanie ..... Trzydziestolecie wynaradawiania Polski.

  odpowiedz

  • -19 (33)

  Temida, w dniu 20-07-2021 00:12:52 napisał:

  PILNE! Polacy vs. Żydzi w Jedwabnem!? "Domagamy się prawdy!" Kiedy wznowienie ekshumacji i śledztwa? https://www.youtube.com/watch?v=YttACXfsspE

  odpowiedz

  • -23 (31)

  Gołownia, w dniu 20-07-2021 00:26:01 napisał:

  Czy wiesz, jak OGRABIONO Polaków? Wyjaśniamy, jak to się zaczęło! | J. Perkowski. https://www.youtube.com/watch?v=tuW3lpZ3M6Q

  odpowiedz

  • 25 (25)

  zz, w dniu 20-07-2021 00:29:18 napisał:

  Państwo bez swojego przemysłu i swojej technologi popartej patentami nie istnieje.

  odpowiedz

  • 6 (30)

  Zenek robotnik, w dniu 20-07-2021 00:33:12 napisał:

  Po 1989 r. KOR Komitet Okradania Robotników ... a tym samym okradania Polski.

  odpowiedz

  • 28 (40)

  KOR, w dniu 20-07-2021 00:42:41 napisał:

  Prywatyzacja po 1989 r. to wynaradawianie Polski z Polaków. Reszta to ściema nad ściemy. Minimalne wynagrodzenie i darmowa polska usługowa siła robocza.

  odpowiedz

  • -9 (127)

  wacek, w dniu 20-07-2021 02:47:54 napisał:

  Pisowsko-putinowska szumiwina sie przebudziła i napierdziela pseudokomentarze i kilkadziedziat minusów w krótkim czasie. Żałosne

  odpowiedz

  • -28 (84)

  Kolo, w dniu 20-07-2021 10:24:16 napisał:

  Władza w Państwie należy do Narodu!!! W każdej chwili możemy tą złodziejską bandę pogonić jako Naród! Art 4 Konstytucji nam to zapewnia! 1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)
  • 27 (43)

  Olo Bolo, w dniu 20-07-2021 16:38:28 napisał:

  wacek sam jesteś szumowiną. Polska to nie Polin ani IV Rzesza.

  odpowiedz

  • -40 (46)

  Polak , w dniu 20-07-2021 19:13:45 napisał:

  Brawo TUSK !!!!!!

  odpowiedz

  • -30 (36)

  Anty PiS , w dniu 20-07-2021 19:49:11 napisał:

  Precz z PISem !!!!!

  odpowiedz

  • -17 (27)

  franek, w dniu 20-07-2021 21:57:06 napisał:

  Znów kretyn bez wykształcenia zwolennik bolszewików dorwał się do wstawania minusów na antypislamskie komentarze. Sympatyk kulawego karła i miękiszona

  odpowiedz

  • 1 (3)

  Bolesław, w dniu 21-07-2021 06:34:06 napisał:

  Śpieszmy się kochać TEORIE spiskowe bo szybko stają się faktem.

  odpowiedz

  • 3 (7)

  Olo Bolo, w dniu 21-07-2021 20:00:04 napisał:

  Franek sam jesteś kretyn, sympatyk Sztolzmana, Kalksztajna, Bermana, folksdojczów. Polskojęzycznych dzieci i wnuków odsuniętych od władzy w latach 50-tych i w 68 r. którym w 89 r. przekazali zdrajcy komuniści władzę w Polsce przerobionej w neokolonię. Polska to nie Polin ani IV Rzesza. Nie dla IV rozbioru Polski.

  odpowiedz

  • 1 (9)

  Sołtys, w dniu 21-07-2021 20:02:55 napisał:

  Nie dla KOR - Komitetu Obrabowania Robotników i Polski.

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Krzesło młodzieżowe
Meble młodzieżowe i dziecięce
Meble systemowe w kolorze Biały Wysoki Połysk
Modne aranżacje
Zezwolenie na zbieranie odpadów
od 2000PLN
Rozliczenia ZUS
od 50PLN
Pokój dzienny / jadalnia/ pokój młodzieżowy
Meble w kolorze Dąb Szary Sonoma / Brązowy Połysk
0

Ślubne zbiórki charytatywne coraz popularniejsze wśród Polaków

Dzień zawarcia związku małżeńskiego to jeden z# najpiękniejszych momentów w życiu. Można go uczynić jeszcze bardziej wyjątkowym przez zorganizowanie zbiórki na wybrany cel charytatywny. Coraz częściej zdarza się, że Para Młoda zamiast kwiatów lub innego upominku w postaci maskotek czy wina, prosi swoich gości o wsparcie wybranej przez siebie fundacji.

(czytaj więcej)
0

Wakacyjny wyjazd na kolonie i obozy. O czym należy pamiętać?

Sezon wakacyjny trwa i wielu rodziców w# ramach wyjazdów wakacyjnych wysyła dzieci na zorganizowane wyjazdy – kolonie i obozy. O czym powinien pamiętać organizator wypoczynku, aby spełnić wymagania i regulacje? Jakie kwestie powinien zabezpieczyć i na co powinien zwrócić uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników?

(czytaj więcej)
0

Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Nie bądźmy obojętni!

30 lipca obchodzony jest Światowy Dzień# Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie w tym dniu organy ścigania i organizacje rządowe oraz samorządowe podejmują działania mające na celu uświadamianie społeczeństwu na czym polega to przestępstwo i w jaki sposób się przed nim ustrzec.

(czytaj więcej)
0

Trudna sytuacja gospodarstw. Jest nadzieja dla rolników z kłopotami

Na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócono uwagę na# trudną sytuację gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Wynika to z nowych ograniczeń, braku skutecznej walki z ASF i utrzymujących się niskich cen żywca. Eksperci twierdzą, że istnieje rozwiązanie, które może pomóc w takiej sytuacji polskim rolnikom.

(czytaj więcej)